Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2018 Str. 122

Autorzy: Iya Tashlykow-Bushkewich , Julia Yakovenko , Iuliana Bushkevich , Vasiliy Shepelevich , Henryk Komsta , Paweł Żukowski :

Tytuł: Mikrostruktura, skład pierwiastkowy i fazy oraz ich wpływ na hydrofilowe właściwości szybko zestalonych stopów Al-In

Streszczenie: Na podstawie pomiarów SEM z EDX, XRD i RBS przeprowadzono badania składu pierwiastkowego, fazy i mikrostruktury szybko zestalonych powłok stopów Al-In. Stwierdzono, że cienkie warstwy powierzchniowe powłok wzbogacają się w ind, co powoduje hydrofilizację stopów. Przejście zawilgocenia z jednolitego stanu Wenzel do heterogenicznego stanu Cassie-Baxter, obserwowanego gdy następuje wzrost zawartości indu na powierzchni powłoki hydrofilowych stopów Al-In, zostało przeanalizowane pod kątem wnikania wody do powierzchniowych mikro i nano struktur powłoki.

Słowa kluczowe: Szybkie zestalanie, zwilżanie, stopy Al-In, elementarna analiza chemiczna

wstecz