Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2020 Str. 11

Autorzy: Piotr Zegarmistrz , Bartłomiej Garda :

Tytuł: Elementy memrystorowe w układach trójfazowych

Streszczenie: W pracy zaprezentowano wyniki badan´ symulacyjnych nad układem trójfazowym symetrycznym z obcia˛z˙eniem elementami memrystorowymi. Memrystory w obwodzie odbiornika sa˛ poła˛czone szeregowo z rezystorami liniowymi w celu ograniczenia pra˛du. W obliczeniach symulacyjnych przyje˛ to model memrystora "linear drift", bazuja˛cy na modelu Strukova z oknem Biolka. Wysoka nieliniowos´c´ elementów memrystorowych skutkuje odkształceniem wie˛kszos´ci sygnałów w obwodzie. Skoro napie˛cie punktu neutralnego odbiornika wykazuje wysoka˛ nieliniowos´c´, to skutkuje to odkształceniem pozostałych sygnałów, t.j. napie˛c´ fazowych, pra˛dów fazowych czy napie˛c´ przewodowych. Do wybranych sygnałów zastosowano Szybką Transformatę Fouriera (FTT) w celu zaprezentowania widma częstotliwościowego. Na tej podstawie obliczono Współczynnik Zawartości Harmonicznych.

Słowa kluczowe: memrystor, element memrystorowy, układy trójfazowe, obwody nieliniowe

wstecz