Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2020 Str. 230

Autorzy: Jacek Gumiela , Dariusz Sztafrowski :

Tytuł: Analiza możliwości ograniczania natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego przez zastosowanie dodatkowych przewodów w napowietrznych liniach elektroenergetycznych

Streszczenie: Jednym z ubocznych skutków towarzyszących pracy napowietrznych linii elektroenergetycznych jest emisja wokół przewodów roboczych pola elektromagnetycznego o niskiej częstotliwości, które składa się z dwóch składowych: elektrycznej oraz magnetycznej. W związku z potencjalnym oddziaływaniem pola elektromagnetycznego na środowisko, a w szczególności na organizmy żywe, dąży się do ograniczania natężenia występujących pól elektromagnetycznych. W odpowiednich aktach prawnych zostały określone wartości maksymalne, których przekroczenie mogłoby nieść potencjalnie niekorzystne skutki dla środowiska. W niniejszym artykule poddano obliczeniowej identyfikacji rozkład natężenia pola elektromagnetycznego generowanego przez linię napowietrzną 400 kV wyposażoną w dodatkowe elementy, których zadaniem jest ograniczenie emisji pola elektromagnetycznego pod przewodami.

Słowa kluczowe: Linie napowietrzne wysokiego napięcia, pole elektryczne,

wstecz