Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2022 Str. 111

Autorzy: Agnieszka Choroszucho :

Tytuł: Analiza wpływu parametrów elektrycznych betonu oraz zbrojenia wewnątrz betonowych ścian na wartości natężenia pola elektrycznego

Streszczenie: Celem publikacji jest analiza wpływu zmienności wartości parametrów elektrycznych nieidealnego i absorbującego dielektryka (beton zwykły) na wartości natężenia pola elektrycznego. Również dokonano szczegółowej analizy wpływu średnicy zbrojenia, liczby rzędów oraz rozstawu pomiędzy prętami na wartości natężenia pola elektrycznego. Przedmiotem badań był model zawierający ścianę nośną wykonaną z betonu (absorbujący dielektryk) wraz ze zbrojeniem w postaci stalowych prętów (przewodnik). Analizowano cztery, powszechnie stosowane w budownictwie układy zbrojenia. Dodatkowo dyskusji poddano wpływ parametrów elektrycznych (przenikalność elektryczna, konduktywność) na wartości natężenia pola obliczone dla niejednorodnych, złożonych struktur materiałowych. Zaprezentowane zostały wyniki pola generowanego przez system komunikacji bezprzewodowej pracujący przy częstotliwości f = 5 GHz. Zastosowano numeryczną metodę różnic skończonych w dziedzinie czasu (FDTD). Szczegółowo omówiono wpływ stosowanych w literaturze wartości przenikalności elektrycznych oraz konduktywności betonu na wartości natężenia pola.

Słowa kluczowe: materiały budowlane, parametry elektryczne betonu, beton zbrojony, propagacja fal elektromagnetycznych, FDTD, komunikacja bezprzewodowa.

wstecz