Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2022 Str. 27

Autorzy: Witold Ilewicz , Piotr Skupin , Karolina Szotek :

Tytuł: Szacowanie niepewności pomiaru stężenia etanolu w procesie fermentacji piwnej metodą chromatografii gazowej z detektorem FID

Streszczenie: W artykule przedstawiono i przedyskutowano wyniki pomiarów stężenia etanolu w zakresie odpowiadającym typowym stężeniom występującym podczas procesu fermentacji piwnej. Zastosowana aparatura to chromatograf gazowy Varian CP-3800 z kolumną kapilarną i detektorem FID. Wzorcowanie chromatografu przeprowadzono z zastosowaniem metody wzorca wewnętrznego. Wyznaczono i przeanalizowano krzywe wzorcowe w zakresie stężeń etanolu 0-10 % obj., na podstawie przedziałów ufności wyznaczonych dla krzywych wzorcowych wyciągnięto wnioski dotyczące możliwej do uzyskania dokładności pomiaru

Słowa kluczowe: chromatografia gazowa, FID, krzywa wzorcowa, niepewność pomiaru, zawartość etanolu w piwie.

wstecz