Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2023 Str.

Autorzy: Sandra Włostowska , Julia Szabela , Adrian Chojecki , Piotr Borkowski :

Tytuł: Porównanie systemów baz danych SQL, NoSQL i TSDB dla zastosowa´n w inteligentnych budynkach i smart metering

Streszczenie: W artykule porównano róz˙ne typy baz danych na potrzeby przechowywania danych pochodza˛cych z systemów inteligentnego budynku i smart-meteringu. Zwrócono uwage˛ na róz˙nice pomie˛dzy bazami nierelacyjna˛ (NoSQL – NoRDBS), oparta˛ o szeregi czasowe (TSDB) i najpopularniejsza˛ baza˛ relacyjna˛ (SQL – RDBS). Naste˛pnie przeanalizowano moz˙liwos´ci ich praktycznego wykorzystania na potrzeby gromadzenia danych z typowych czujników stosowanych w inteligentnym budownictwie oraz integracji z najpopularniejszymi standardami instalacji (KNX, LCN) i protokołów komunikacyjnych (Modbus, MQTT, MBus). Do przebadania wybrano najpopularniejsze systemy na licencjach open-source: PostgreSQL jako baza relacyjna; MongoDB jako baza nierelacyjna dokumentowa oraz InfluxDB jako baza typu TSDB. Porównano sposoby instalacji i konfiguracji, mo˙zliwo´s´c integracji z innymi systemami oaz interfejsy dost˛epowe dla popularnych j ˛ezyków programowania (C#, Python, Java, C++), a w cz˛e´sci empirycznej czasy doste˛pu i przyrost zaje˛ tej przestrzeni dyskowej we współpracy z rzeczywistym czujnikiem do osia˛gnie˛cia 1 miliona rekordów w kaz˙dej z baz. We wnioskach przedstawiono wyniki oraz zebrano sugestie autorów dotycza˛ce potencjalnych zastosowan´ dla przetestowanych systemów baz danych w dziedzinach zawartych w tytule.

Słowa kluczowe: nierelacyjna baza danych, baza danych szeregów czasowych, systemy bazodanowe, smart-metering

wstecz