Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2023 Str. 100

Autorzy: Elbrus Ahmedov , Elshad Safiyev , Sona Rzayeva , Nijat Mammadov , Nigar Ganiyeva , Kubra Mukhtarova :

Tytuł: Otrzymywanie szczepionego kopolimeru polietylenu metodą syntezy elektroerozyjnej

Streszczenie: W artykule przeanalizowano mechanizm wpływu wyładowania elektrycznego na proces kopolimeryzacji liniowego polietylenu małej gęstości. Pod wpływem wyładowań elektrycznych następuje zmiana właściwości elektrofizycznych materiałów, a tym samym zmiana właściwości materiałów w zadanym kierunku. Otrzymany materiał, ze względu na brak szczepionego homopolimeru monomerycznego, ma ulepszone właściwości mechaniczne. W pracy przedstawiono wyniki badań dylatometrycznych i reologicznych kopolimeru szczepionego otrzymanego metodą syntezy wyładowań elektrycznych i wykazano, że otrzymany materiał ma wystarczająco wysokie właściwości fizykochemiczne. Można stwierdzić, że opracowanie metody elektroerozyjnej syntezy kopolimerów jest ważnym krokiem w rozwiązaniu problemu osiągnięcia efektywności, ekonomiczności i ekologiczności procesów technologicznych.

Słowa kluczowe: wyładowania elektryczne wysokiego napięcia, jednorodne i niejednorodne pola elektryczne, modyfikacja polietylenu, właściwości elektrofizyczne polimeru.

wstecz