Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page


Informacje o czasopiśmie

ISSN 0033-2097, e-ISSN 2449-9544

Redaktor Naczelny :
prof. dr hab. inż. Sławomir TUMAŃSKI
e-mail: tumanski@tumanski.pl

Siedziba redakcji:
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
tel.kom. 693 428 056
e-mail: red.pe@sigma-not.pl

Ważna informacja: Od 2018 roku wracamy na listę Web of Science - konkretnie na listę ESCI - Emerging Sources Citation Index. W odróżnieniu od pełnej listy SCIE - Science Citation Index Expanded oznacza to, że artykuły z PE będą umieszczane w bazie WoS, ale nie jest publikowany IF pisma. Jeśli po dwóch latach zaobserwowany zostanie postęp w jakości pisma (poprawa cytowań, zmniejszenie samocytowań) to pismo może awansować do pełnej listy. Dla naszego pisma oznacza to wyzwanie do poprawy jakości - autorzy permanentnie niecytowalni nie będą mile widziani, natomiast autorzy cytujący PE w innych pismach mogą liczyć na preferencyjne traktowanie - NASZ KOMENTARZ.

Wszystkie artykuły od stycznia 2014 publikowane są w trybie Open Access. Oznacza to, że można bezpłatnie ściągać pdf artykułu z witryny internetowej pisma lub portalu Sigma i dowolnie wykorzystywać (szanując oczywiście własność intelektualną autorów) (licencja CC-BY-NC-ND).

Nowe. Od 2014 wszystkie artykuły mają numer doi z prefiksem 10.12915. Tak np. pierwszy artykuł w numerze styczniowym ma doi:10.12915/pe.2014.01.01. Numer doi wpisany w przeglądarce internetowej np. w formacie: http://dx.doi.org/10.12915/pe.2014.01.01 powinien bezpośrednio kierować do pdf tego artykułu. Od stycznia 2015 numer doi zaczyna się od: 10.15199/48.

UWAGA: Pojedyncze numery Przeglądu Elektrotechnicznego można zamawiać wysyłając zamówienie na adres: kolportaz@sigma-not.pl.

Pełne teksty artykułów archiwalnych w formacie pdf dostępne są na platformie sigma-not: www.sigma-not.pl

Format - A4 Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Papier - kreda

Kolorowość - pełny kolor w razie potrzeby

Objętość - ok 200 str (120 - 300 stron)

Częstotliwość ukazywania się - miesięcznik

Sposób rozprowadzania - kolportaż pocztowy wyłącznie w prenumeracie

Treść
"Przegląd Elektrotechniczny" jest najstarszym czasopismem elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 r. Przeznaczony jest dla inżynierów elektryków wszystkich specjalności. Prezentuje osiągnięcia naukowe i zawodowe polskich inżynierów elektryków oraz relacjonuje wydarzenia środowiskowe: konferencje, jubileusze, wyróżnienia. Porusza zagadnienia dotyczące wszystkich dziedzin elektrotechniki, min. teorii elektrotechniki, elektroenergetyki, energoelektroniki, trakcji, miernictwa, techniki świetlnej, maszyn, aparatów i transformatorów, elektrotermii i materiałoznawstwa elektrycznego.

Czytelnicy
Pracownicy wyższych uczelni i jednostek badawczych, studenci i doktoranci, inżynierowie elektrycy zatrudnieni we wszystkich gałęziach gospodarki.

Punktacja Ministerstwa Nauki.
Wszystkie artykuły naukowe publikowane w Przeglądzie Elektrotechnicznym są recenzowane. Za artykuły publikowane w Przeglądzie Elektrotechnicznym Ministerstwo Nauki przyznaje 70 pkt.

Cytowania artykułów z Przeglądu.
Nasze pismo jest zarejestrowane pod nazwą Przegląd Elektrotechniczny . Dlatego w cytowaniach proszę używać tej nazwy (nie Electrical Review) ponieważ tylko takie cytowania będą uwzględniane przy obliczaniu współczynnika Impact Factor.

Opłaty za druk artykułu.
Przegląd Elektrotechniczny nie jest dofinansowny przez Ministerstwo lub inne organizacje. Jedynym źródłem utrzymania jest prenumerata i sprzedaż pisma. Niestety dochody z tego tytułu nie pozwalałyby na druk numeru o objętości większej niż ok. 20 stron. Chcąc drukować większą liczbę artykułów musimy zapewnić pokrycie kosztów. Te koszty oszacowaliśmy na 200 zł strona czarno-biała i 250 zł strona kolorowa. Autorzy proszeni są więc o deklarację, że gotowi są pokryć koszty druku swego artykułu na podstawie powyższej kalkulacji. W zamian za opłatę za druk pdf artykułu jest dostępny w trybie Open Access.

Przegląd Elektrotechniczny w Bazach Danych
Streszczenia artykułów drukowanych w Przeglądzie Elektrotechnicznym zamieszczane są w międzynarodowych bazach danych WoS, SCOPUS, EBSCO, INSPEC oraz krajowej bazie BAZTECH.

Informacje dla autorów

Autorzy są proszeni o wypełnienie formularza zgłoszeniowego , dostępnego na stronie internetowej pisma www.red.pe.org.pl
(plik [zgloszenie.doc]. ).

Przegląd Elektrotechniczny drukuje oryginalne prace naukowe, prace przeglądowe oraz recenzje książek, sprawozdania z konferencji z dziedziny szeroko rozumianej elektrotechniki. Przez oryginalne należy rozumieć prace nie publikowane dotychczas w całości lub w znaczącej części w innych publikacjach, w tym także autorów (jeśli praca jest fragmentem innej pracy opublikowanej, np. pracy doktorskiej, habilitacji etc powinna być umieszczona w spisie Literatury i redakcja o tym poinformowana). Wszystkie prace naukowe są recenzowane. Ze względu na to, że Przegląd Elektrotechniczny monitorowany jest przez Thomson Institute (lista filadelfijska) recenzenci są proszeni o kontrolowanie odpowiednich międzynarodowych standardów (poziom pracy, jej oryginalność, bibliografia). Przyjmowane są prace w języku polskim lub angielskim. Wybór języka publikacji pozostawiamy autorom – jako organ Stowarzyszenia Elektryków Polskich nie powinniśmy dyskryminować publikacji w języku polskim. Nasze Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaleca jednak, aby czasopisma o charakterze naukowym zawierały nie mniej niż połowę publikacji w języku angielskim.

Prace powinny być dostarczone w postaci sformatowanej – wzór formatu zamieszczony jest na stronie internetowej PE (www.red.pe.org.pl, plik wzor.doc lub sample.doc).

Prace (artykuł oraz streszczenia polskie i angielskie, tytuł po polsku i angielsku, słowa kluczowe polskie i angielskie) powinny być nadsyłane na adres redakcji tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej (jedynie w przypadku dużych plików artykuł może być zgłaszany pocztą w formie CD). Zgłoszenie powinno zawierać plik tekstu w formacie *.doc ze wstawionymi rysunkami. Redakcja nie przepisuje tekstów i nie wykonuje rysunków. Oprócz pliku *.doc zalecane jest, żeby autorzy dostarczali pliki źródłowe rysunków (najlepiej w formacie *.eps lub *.tif lub innym powszechnie używanym standardzie). Jeżeli nie jest to możliwe, w wyjątkowych przypadkach rysunek może być dostarczony w postaci wydrukowanej na arkuszu A4. Standardową szerokością rysunku jest szerokość kolumny 8 cm. Opisy na rysunku zmniejszonym do tej szerokości nie powinny być niższe niż 2 mm. Do artykułu powinien być dołączony adres do korespondencji i adres poczty elektronicznej autorów. W wyjątkowych przypadkach (po uzgodnieniu z redakcją) przyjmowane są prace w formacie Latex. Nadesłanie artykułu do redakcji jest równoznaczne z przekazaniem redakcji praw autorskich do tej publikacji.

Autorzy proszeni są o uwzględnienie formuły, że Przegląd adresowany jest do szerokiego środowiska inżynierów.
Dlatego jeżeli artykuł dotyczy szczegółowego zagadnienia, powinien być poprzedzony wstępem omawiającym ideę metody i najnowsze osiągnięcia związane z tematem pracy.

Bibliografia
powinna uwzględniać aktualny stan wiedzy (z przedstawieniem także najważniejszych pozycji literatury zagranicznej). Jeśli bibliografia jest uboga lub przestarzała sugeruje to, że albo autorzy nie znają aktualnego stanu wiedzy albo, że temat jest mało interesujący dla ogółu czytelników. Zalecane jest uwzględnienie w spisie literatury prac drukowanych w Przeglądzie Elektrotechnicznym. Zapraszamy do publikowania młodych autorów (np. autoreferaty prac dyplomowych lub doktorskich) oraz autorów z przemysłu (np. opisy wdrożeń lub wynalazków). Autorzy gwarantują, że zarówno treść pracy, jak i rysunki są ich oryginalną własnością. Autorzy zgłaszając artykuł przekazują Redakcji prawa do jego publikacji w formie drukowanej i w Internecie. Do zgłaszanej pracy powinien być więc dołączony formularz umowy zamieszczony na stronie internetowej (plik umowa.doc).

Dokumenty
1. Jak przygotować artykuł w formacie doc? [wzor.doc] [sample.doc]
2. Jak przygotować artykuł w formacie Latex? [latex.zip]
3. Formularz zgłoszenia artykułu:[zgloszenie.doc].
4. Formularz recenzji: [recenzja.doc].
5. Formularz recenzenta: [recenzent.doc].
6. Procedura recenzowania: [Procedura-recenzowania.pdf].

Recenzenci mile widziani
Zapraszamy specjalistów do deklarowania chęci i możliwości recenzowania artykułów zgłaszanych do PE. Recenzenci mogą liczyć na pewne przywileje. Do zgłoszenia proszę użyć formularza recenzenta dostępnego na naszej stronie internetowej www.red.pe.org.pl
(plik recenzent.doc).

Reklamy, teksty promocyjne - Pismo drukuje reklamy i teksty promocyjne, głównie na okładkach.

Zamówienia na zamieszczanie reklam i ogłoszeń przyjmuje bezpośrednio

  • Redakcja Czasopisma: tel 0 693 428 056
  • Dział Reklamy i Marketingu Wydawnictwa SIGMA-NOT:
    ul. Mazowiecka 12; 00-950 Warszawa, skr. 1004; tel./faks: (0 22) 827 43 66, 826 80 16

Numery z materiałami pokonferencyjnymi
Przegląd Elektrotechniczny nie drukuje materiałów konferencyjnych (na konferencje). Wyjątkiem są prace zaproszone przez organizatorów konferencji. Drukowane natomiast mogą być materiały pokonferencyjne. Muszą to być jednak artykuły różne od prezentowanych na konferencji. Dlatego organizatorom konferencji zalecamy prezentowanie artykułów na konferencji w postaci rozszerzonych streszczeń (np. dwustronicowych) – w tym także na CD. Materiały pokonferencyjne mogą być wtedy poprawione i rozszerzone, w tym uwzględniające także dyskusję na konferencji.

Drukowane są tylko wybrane artykuły pokonferencyjne. Wyboru dokonuje Komitet Naukowy Konferencji na podstawie recenzji. Zalecane jest aby artykuły rekomendowane do druku w PE stanowiły tylko część materiałów prezentowanych na konferencji (prace najlepsze). Redakcja zastrzega sobie prawo wtórnej selekcji na podstawie opinii własnych recenzentów.

Nie drukujemy specjalnych numerów konferencyjnych lub pokonferencyjnych - artykuły rekomendowane przez Komitety Naukowe Konferencji są następnie traktowane jak wszystkie inne normalnie zgłoszone artykuły - jedyną różnicą jest, że moga być one kompletowane w jednym numerze tematycznym.